Artists : Hardcore Raver In Tears, Chen Chieh-Jen, Chen Tong etc. , Gong Jian, Hu Wei, Lang Xuebo, Li Liao, Li Yu + Liu Bo, Shi Qing, Tang Xiaohe, Wang Jianwei, Wu Hao, Xu Tan, Xu Zhen, Zhang Ding