Curator: Wang Che

Exhibit Coordinator:HLD ART

Artists: Fan Xi, Huang Jiayan, Jiang Pengyi, Kang Jing, Liang Shuo, Li Yiwen, Liu Chengrui, Peter AC Nelson, Qin Ga, Tong Wenmin, Yang Xinguang, Yan Bing, Zheng Jiang